Rekrutacja

Drukuj
Utworzono: sobota, 27 luty 2016

 

 

 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 7/2019
WÓJTA GMINY WOLANÓW z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów na rok szkolny 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2019
WÓJTA GMINY WOLANÓW z dnia 21 stycznia 2019 r.
 
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola,oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny2019/2020. 

 

 Rekrutacja do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019
- III klasy gimnazjum

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty
ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019 oraz Harmonogram

 

 

 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

ZARZĄDZENIE Nr 299/2018 - WÓJTA GMINY WOLANÓW z dnia 29 stycznia 2018

 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

 Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Pliki do pobrania i wypełnienia

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły)

 

 

 

 


ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ODDZIAŁU OBOWIĄZKOWEGO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
obowiązujące w Szkole Podstawowej w Wolanowie

 

Sprawy dotyczące przyjmowania uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów publicznych reguluje:

-  rozporządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

- ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

- rozporządzenie MEN z dnia 4 października 2001r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (DZ. U. nr 131, poz. 1458).

 

Procedury przyjmowania dziecka do klasy pierwszej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Wolanowie  przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami  do klasy I przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły na pisemną prośbę rodziców/  prawnych opiekunów.

3. Zapisu do klasy pierwszej dziecka 7-letniego oraz dziecka 6-letniego zamieszkałego w obwodzie szkoły  oraz poza obwodem szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie za okazaniem: dowodu osobistego, aktu urodzenia dziecka. Zapisy dzieci do klas I prowadzi sekretariat szkoły w terminie od 1 marca do 20 kwietnia 2018 r. Sekretariat jest czynny w godzinach 7.30 -15.30.

4. Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie należy pobierać w sekretariacie szkoły lub  ze strony internetowej.

5. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka 7- letniego wypełniają Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I (Załącznik nr 1).

6. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka 6- letniego składają do dyrektora szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (Załącznik nr 2).

7. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka 6-letniego i 7-letniego zamieszkałego poza obwodem szkoły składają dodatkowo podanie do dyrektora szkoły, w którym uzasadniają swoją prośbę (Załącznik nr 3).

8. Do wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka 6-letniego w okresie, kiedy obowiązują przepisy przejściowe, rodzice / prawni opiekunowie  zobowiązani są  dołączyć:

-  zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny
- diagnozę przedszkolną, tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

9. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

10. Dyrektor szkoły w pierwszej kolejności rozpatruje pozytywnie wnioski rodziców/prawnych opiekunów:

-  dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
-  dzieci, których rodzeństwo jest już uczniami szkoły
-  dzieci pracowników szkoły.

11. W celu utworzenia zespołów klas I dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - wychowawcy klas I oraz wicedyrektor szkoły.

12. Po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej listy uczniów przydzielonych do poszczególnych oddziałów zatwierdza dyrektor szkoły.  

13. Zatwierdzone listy uczniów klas I podane są do publicznej wiadomości do 5 lipca 2018 r.

14. Spotkanie rodziców/prawnych opiekunów uczniów przyszłych klas pierwszych z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas I odbędzie się 12 czerwca 2014 r. o godzinie 16.30. Informacja o terminie w/w spotkania umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli znajdujących się w obwodzie szkoły.

 

Procedury przyjmowania dziecka
do  obowiązkowego oddziału  wychowania przedszkolnego

1.  Do obowiązkowego oddziału wychowania przedszkolnego przyjmuje się:

·   z urzędu dzieci sześcioletnie i pięcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły.
·   na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów  skierowaną do Dyrektora szkoły dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami (Załącznik nr 4).

2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego)

a)      dziecko z rodziny wielodzietnej,
b)      dziecko niepełnosprawne,
c)      dziecko rodziców niepełnosprawnych,
d)     dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo,
e)      dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego,
f)       dziecko objęte pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego)

a)      miejsce zamieszkania dzieci i jego prawnych opiekunów znajdujące się na terenie gminy,
b)      w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
c)      miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,
d)     w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu należytej opieki.

3.  Odroczenia

·  W przypadkach uzasadnionych ważnymi  przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku przedszkolnego może zostać odroczone
·  Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły,
·  W celu podjęcia decyzji dyrektor zasięga opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

4.  Spotkanie rodziców/prawnych opiekunów dzieci  przyszłych obowiązkowych oddziałów wychowania przedszkolnego z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami odbędzie się 7 czerwca 2014 r. o godzinie 17.00. Informacja o terminie w/w spotkania umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Wolanowie.

 

Załączniki:

Nr 1 - Karta zgłoszenia dziecka siedmioletniego do klasy I

Nr 2 - Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy I 

Nr 3 - Podanie o przyjęcie do klasy I dziecka sześciu i siedmioletniego spoza obwodu szkoły

Nr 4 - Podanie o przyjęcie do obowiązkowego oddziału wychowania przedszkolnego dziecka spoza rejonu

Wednesday the 29th. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie. Hostgator coupon - All rights reserved.